Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Reference / Vybrané reference / Modernizace nemocnic v kraji Vysočina

Modernizace nemocnic v kraji Vysočina

Modernizace nemocnic v kraji Vysočina

Celková dotace:

574 231 888 Kč

Regionální operační program NUTS II Jihovýchod
Pro kraj Vysočina jsme poskytli právní a administrativní služby, spočívající v organizaci, administraci a realizaci veřejných zakázek v otevřeném řízení, v rámci realizace projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina.

Šlo o zakázky jako: Řízení azylových domů v kraji Vysočina, Provozování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v kraji Vysočina apod.


REKONSTRUKCE BUDOVY INTERNY V NEMOCNICI HAVLÍČKŮV BROD

Cílem projektu bylo vybudování prostor s odpovídajícími podmínkami pro léčení stále se zvyšujícího počtu pacientů, trpících civilizačními chorobami s kardiologickou nebo cévní příčinou. Obecně byl projekt zaměřen na akutní i standardní zdravotní péči, stěžejní část záměru tvořilo vybudování nové moderní jednotky intenzivní péče a rekonstrukce kardiologie včetně přístrojového vybavení. Rekonstrukcí prošlo rovněž lůžkové oddělení interny a neurologie. V návaznosti na to byla centrální budova nemocnice vybavena odpovídajícími zdravotnickými technologiemi.

INTERNÍ PAVILON V NEMOCNICI NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Projekt byl zaměřen na vybudování nového pavilonu interní péče v Nemocnici Nové Město na Moravě. V rámci realizace projektu došlo k rekonstrukci havarijního stavu pavilonů interny a rehabilitace, které se nacházely v dlouhodobě neudržitelném technickém a hygienicko-provozním stavu. I přes snížení počtu lůžek se nepředpokládá nedostačující kapacita lůžkového oddělení.

PAVILON URGENTNÍ A INTENZIVNÍ PÉČE

Předmětem projektu je vybudování nového pavilonu urgentní a akutní péče v areálu Nemocnice Jihlava z důvodu nedokonalého technického vybavení stávajících prostor a nedostatečné kapacity na lůžkovém oddělení intenzivní péče. Výstupem projektu je tedy výstavba multioborové jednotky intenzivní péče s kapacitou 40 lůžek s návazností na operační trakt nemocnice a stávající oddělení ARO.

HLAVNÍ LŮŽKOVÁ BUDOVA V NEMOCNICI PELHŘIMOV

Záměrem projektu byla rekonstrukce, přístavba a nástavba hlavní lůžkové budovy Nemocnice Pelhřimov, která se nacházela v nevyhovujícím technickém i provozně-hygienickém stavu. Projekt zajistil propojení hlavní lůžkové budovy s nově vzniklým Pavilonem ambulantních služeb (výstavba dokončena v roce 2003), do kterého byla doposud soustředěna převážná část technicky náročné zdravotní péče. Nově vznikající i rekonstruované prostory byly vybaveny nejmodernějšími lékařskými přístroji, jež zaručí pozitivní dopad na poskytovanou zdravotní péči pacientům i pracovní prostředí zdravotnického personálu.

PAVILON PRO MATKU A DÍTĚ V NEMOCNICI TŘEBÍČ

Záměrem projektu bylo vybudování nového pavilonu v Nemocnici Třebíč, odpovídajícímu standardům dnešní doby v oblasti nároků kladených na péči o matku a dítě. Projekt se zasloužil o přesun oddělení porodnice, oddělení šestinedělí, novorozeneckého a dětského oddělení a oddělení rehabilitace z technicky a bezpečnostně nevyhovujících prostor do nově vzniklého pavilonu. Byl tak vytvořen trakt, který zajistí efektivnost v přesunech mezi jednotlivými odděleními. Díky vybavení pavilonu nejkvalitnějšími přístroji bude matkám i dětem zajištěna odpovídající zdravotní péče, splňující nejstriktnější normy Evropské Unie. Zároveň došlo k navýšení počtu lůžek s důsledkem ve zkrácení čekací doby pacientů na příjem.

O žadateli

Kraj Vysočina se nachází na pomezí Moravy a Čech a s rozlohou necelých 6 800 km2 se řadí mezi 5 největších krajů. V kraji žije 512 582 obyvatel a statutárním městem je Jihlava. Žadatel disponuje zkušenostmi s podáváním žádostí o dotace v rámci tematických i regionálních operačních programů.