Průvodce světem grantů a dotací 15 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Naše služby / RPA Engineering

RPA Engineering – lídr komplexního investičního řešení

Společnost RPA Engineering, s.r.o. nabízí klientům Komplexní investiční řešení. Cílem společnosti je předložit investorům ucelenou nabídku služeb od posouzení projektu, předprojektové fáze až po úspěšné dokončení projektu. Přinášíme zákazníkům řešení, plníme jejich představy, šetříme čas a peníze. Díky pojištění diverzifikujeme rizika a přebíráme odpovědnost při důležitých rozhodnutích.

Řešení nabízíme investorům veřejného i soukromého sektoru. Projekty posoudíme a realizaci zajistíme od výběru projektanta přes inženýrskou činnost až po výběr dodavatele stavebních prací. Stavbu klientovi dozorujeme a v neposlední řadě hledáme dotační řešení. Celkové náklady projektu směřujeme k maximální spokojenosti zákazníka.

 • Posouzení projektu
 • Předprojektová fáze
 • Dotační řešení
 • Řízení projektu
 • Výběr (tender) dodavatele
 • Technický dozor investora
 • Cost management

Posouzení projektu

Nejste si jisti v ekonomice projektu? Chybí Vám potřebný impuls ke správnému rozhodnutí ohledně zahájení nového projektu? Navrhneme Vám úspory, analyzujeme a předložíme varianty optimálního řešení.

Nabídka služeb:

 • Diskuse o představách klienta
 • Převzetí požadavků klienta za své
 • Vyhodnocení záměru při akcentaci požadavků klienta a zhodnocení možností
 • Zjištění umístění konkrétní stavby v dané lokalitě
 • Zajištění souladu s územním plánem a předpokladu stavebního povolení

Zkušený tým RPA Engineering Vám prostřednictvím představených služeb zajistí úsporu finančních prostředků a času. Výstupem této aktivity je písemná analýza zamýšleného projektu včetně zhodnocení veškerých kladů a záporů zahájení jeho realizace.

Předprojektová fáze

Připravíme Vám potřebné podklady a harmonogram projektu a předložíme návrhy na výběr vhodného architekta a projektanta. Tato fáze je velmi důležitá pro správné nastartování a zahájení Vašeho investičního záměru.

Nabídka služeb:

 • Příprava itineráře zakázky klientovi
 • Sestavení harmonogramu celého projektu
 • Vytvoření předběžného finančního rámce
 • Asistence při výběru dodavatele projektu
 • Doporučení vhodných projektantů díky dlouholetým zkušenostem

Zajištění těchto služeb vede k přesnému naplánování investičního záměru dle představ klienta, nastavení jasně připravených cílů projektu a k úspoře nemalých financí již v předprojektové fázi.

Dotační řešení

 

Díky dlouholeté praxi v dotačním světě jsme schopni zajistit potřebnou podporu a zkušenosti k získání dotace. Úspěšně získanou dotací Váš projekt dostane zcela jiné ekonomické parametry a ušetřené prostředky budete moci směřovat do dalších aktivit.

Nabídka služeb:

 • Posouzení projektu z hlediska možností dotačního trhu
 • Vyhodnocení užitečnosti dotace
 • Zjištění plnění dotačních podmínek ze strany žadatele
 • Zpracování žádosti o dotaci

Realizace nabídnutých služeb zajistí úspěšné získání dotace a významně tak vzroste ekonomická přidaná hodnota daného projektu. Úspěšnost dotačního řešení garantují léta praxe služeb pro soukromý i veřejný sektor.

Řízení projektu

Vaším projektem Vás provedeme tzv. od A do Z. Zkušený tým odborníků bude pracovat za Vás - budeme Vás pravidelně informovat o průběhu stavby a postupu prací, snížíme Vaši administrativní zátěž a zajistíme rychlou reakci na rizikové události projektu. Budeme Vaším společníkem v rámci reklamačního řízení až po archivaci.

Nabídka služeb:

 • Vedení individuálního projektu
 • Časové ohraničení a ucelení činnosti spojené s realizací
 • Zajištění efektivního řízení pro dosažení předpokládaného výsledku
 • Supervize nad náklady a kvalitou odváděných prací
 • Průběžný dozor nad realizovaným projektem
 • Respektování sestaveného plánu projektu

Řízení projektu prostřednictvím našich služeb Vám přinese úsporu mzdových nákladů vlastních zaměstnanců a přenesení odpovědnosti na spolehlivý a zkušený tým skupiny RPA, který zajistí inovativní přístup k projektu nabídkou komplexních služeb - jeden dodavatel, záruka, odpovědnost a jistota.

Výběr (tender) dodavatele

V organizaci výběru dodavatele jsme jedním z hlavních hráčů v regionu. Naše služby jsou vhodné jak pro veřejný, tak i pro soukromý sektor. Výběrem správného dodavatele jsme schopni transparentním způsobem optimalizovat náklady a zajistit ověření ceny a ekonomickou výhodnost projektu.

Nabídka služeb:

 • Pro veřejný sektor: tvorba zadávací dokumentace, administrace zakázky, vyhodnocení výhodnosti nabídky
 • Pro soukromý sektor: tvorba zadávací dokumentace, administrace zakázky, doporučení zhotovitelů, vyhodnocování nabídek a jejich kontrola
 • Návrhy optimalizace nabídek
 • Komunikace s účastníky výběrových řízení

Odborníci týmu RPA Tender ze skupiny RPA Engineering orientující se na stavebním trhu Vám zajistí nejvhodnější nabídky a realizační firmy.

Technický dozor investora

Náš tým autorizovaných inženýrů a techniků odborně provede vedení kontrolních dnů, zajistí plnění postupu prací v návaznosti na harmonogram a dohlédne na kvalitu prováděných plnění až do konečného předání díla. Zároveň poskytne součinnost při kolaudaci a dalších činnostech nezbytných pro úspěšné dokončení projektu. V rámci komplexnosti nabídky skupina RPA Engineering zajišťuje také koordinátora BOZP.

Nabídka služeb:

 • Kontrola prováděných prací
 • Přejímky od dodavatelů
 • Jednání s projektantem a autorský dozor
 • Jednání se státní správou (stavebním úřadem) a ostatními účastníky výstavby
 • Průběžné a ucelené informování klienta
 • Zajištění kvalitního, včasného a hospodárného provádění prací v souladu s projektovou dokumentací
 • Stálý technický dozor na stavbách nebo pouze účast na kontrolních dnech investora
 • Zajištění koordinátora BOZP, zpracování plánu BOZP a povinné dokumentace pro zařízení staveniště a stavbu v oblasti BOZP a PO

Technický dozor investora, který je pro stavby financované z veřejného rozpočtu ze zákona povinný, je z hlediska nabízených služeb výhodný i pro soukromé investory. Tým RPA Engineering Vám zajistí spolehlivou kontrolu stavby prostřednictvím respektování zákonných norem při realizaci staveb a přenesené odpovědnosti za plnění úkolů a Vašich požadavků.

Cost management

Finanční dopad každé investice je pro investory zásadní. V rámci služeb cost managementu nabízíme vyhodnocování prostavěnosti, analýzu a kontrolu průběžných nákladů, ověřování fakturace, plnění podmínek smlouvy o dílo, řízení změn a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Dále Vám na míru zpracujeme konečné vyhodnocení investice.

Nabídka služeb:

 • Kontrola a řízení cash-flow zakázky
 • Průběžná supervize nad realizovanými činnostmi
 • Komunikace s dodavateli o finančním plnění subdodávek
 • Důraz na snižování nákladů při zachování kvality a požadavků klienta
 • Zvyšování efektivity organizace práce a procesů
 • Doporučení výhodných nástrojů financování a daňové optimalizace

Nabízené služby Vám zajistí úsporu času a finančních prostředků při zachování vysoké kvality projektu, a to díky zkušenostem a analytickým a manažerským schopnostem skupiny RPA Engineering.