Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova

Plán Programu rozvoje venkova na nové programovací období 2014-2020 plynule navazuje na priority stanovené programem na současné programovací období, které bude letošním rokem končit. Po analýze aktuálního stavu a potřeb bylo koncipováno 6 prioritních oblastí, které by měly tvořit kostru nového Programu rozvoje venkova.

Prioritní oblasti:

  • předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech
  • zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a zlepšení životaschopnosti zemědělských podniků
  • organizace potravinového řetězce a řízení rizik v zemědělství
  • obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví
  • účinné využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví
  • sociální začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech

Velice významným posunem ve strategii fungování Programu rozvoje venkova bude značné posílení vlivu Místních akčních skupin (MAS). Ty dostanou větší manipulační prostor při realizaci projektů obsahujících územní složku a stanou se součástí implementace programů od fáze přípravy a programování pře monitorování až po hodnocení. Dojde také k posílení regionální dimenze vlivu Místních akčních skupin, kdy bude místním akčním skupinám poskytnut prostor v územní složce dalších programů, na rozdíl od předem stanoveného nepříliš významného podílu pro Program rozvoje venkova.