Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Životní prostředí

OP Životní prostředí

Operační program Životní prostředí

Operační program je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva jako nutného předpokladu atraktivnosti a konkurenceschopnosti státu.

Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí.

K dosažení stanoveného cíle je definováno 5 prioritních os:

PO 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

1.1 Snížení znečištění vod
Podporované aktivity:
 • výstavba kanalizace,
 • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami,
 • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.
1.2 Zajištění dodávky pitné vody
Podporované aktivity:
 • výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody,
 • výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody.
1.3 Povodňová ochrana intravilánu
Podporované aktivity:
 • zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
 • hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití,
 • výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně,
 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.
1.4 Preventivní protipovodňová opatření
Podporované aktivity:
 • analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření,
 • budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.
 • budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

PO 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

2.1 Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
Podporované aktivity:
 • náhrada stávajících stacionárních spalovacích zdrojů v domácnostech – prostřednictvím grantových projektů obcí a krajů.
2.2 Snížení emisí stacionárních zdrojů
Podporované aktivity:
 • kompletní nebo dílčí náhrada či rekonstrukce stávajících spalovacích a nespalovacích stacionárních zdrojů znečišťování,
 • pořízení dodatečných technologií ke snížení emisí znečišťujících látek (např. tkaninové filtry, elektrostatické odlučovače, technologie ke snižování emisí z produkce, skladování a aplikace statkových hnojiv (v zemědělských provozech)),
 • pořízení dodatečných technologií ke snížení úrovně znečištění ovzduší (např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení),
 • změny technologických postupů za účelem snížení emisí,
 • rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií.
2.3 Zlepšení systému sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů
Podporované aktivity:
 • výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů pro rozhodování v krizových situacích
 • výstavba a rozvoj infrastruktury pro správu, zpracování a hodnocení dat ze systémů sledování kvality ovzduší a počasí
 • pořízení a rozvoj systémů pro identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší
 • pořízení systému pro zveřejňování výsledků sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí

PO 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

3.1 Prevence vzniku odpadů
Podporované aktivity:
 • realizace nebo modernizace technologií, jejichž výstupem bude menší množství produkovaných odpadů na jednotku výrobku, řešících primárně nakládání s odpady daného podniku,
 • budování míst pro předcházení vzniku komunálních odpadů (sběrné nádoby, svozová technika …).
3.2 Zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů
Podporované aktivity:
 • Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury, sběrné dvory, …)
 • Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi, budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě, …)
 • Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury (zařízení pro tepelné zpracování odpadů, výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů, instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách …)
 • Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování)
3.3 Rekultivace starých skládek
Podporované aktivity:
 • rekultivace starých skládek technicky nezabezpečených, které byly provozovány před účinností zákona č. 238/1991 Sb.
3.4 Dokončení inventarizací a odstranění ekologických zátěží
Podporované aktivity:
 • inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti
 • realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik
 • sanace vážně kontaminovaných lokalit
3.5 Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení
Podporované aktivity:
 • náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění

PO 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu

4.1 Zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území
Podporované aktivity:
 • zajišťování péče o NP, CHKO, NPR, NPP a lokality soustavy Natura 2000
4.2 Posílení biodiverzity
Podporované aktivity:
 • péče o vzácné druhy a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů
 • péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba
 • prevence šíření a omezování výskytu invazních druhů (včetně jejich sledování, hodnocení rizik a tvorby metodických a koncepčních podkladů a nástrojů)
 • předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů na majetku
4.3 Posílení přirozených funkcí krajiny
Podporované aktivity:
 • zprůchodnění migračních bariér pro živočichy
 • vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
 • revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů,
 • zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000,
 • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu a adaptaci na změnu klimatu.
4.4 Zlepšení kvality prostředí v sídlech
Podporované aktivity:
 • revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně.

PO 5: Energetické úspory

5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie
Podporované aktivity:
 • snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budov,
 • realizace technologií na využití odpadního tepla,
 • realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla.
5.2 Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov
Podporované aktivity:
 • vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových budov.

Z OPŽP Vám pomůžeme získat:

- dotace OPŽP, životní prostředí, SFŽP, státní fond životního prostředí
- dotace zeleň
- dotace zateplení
- dotace zpracování, třídění odpadů
- dotace kanalizace
- dotace vodovody
- dotace na protipovodňová opatření
- atd.