Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání se orientuje na zvýšení kvality vzdělání a lidských zdrojů pro potřeby znalostní ekonomiky, zvýšení produkce kvalitních výsledků ve výzkumné sféře, a zlepšení prostředí podporujícího přenos těchto výsledků do praxe. Odpovědným orgánem za rozdělování evropských peněz bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem je  strukturální posun České republiky směrem ke znalostní ekonomice, tzn. k ekonomice založené na vzdělané pracovní síle, využívání špičkových technologií, produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich transformaci do inovací a konkurenční výhody českých firem.

Operační program je členěn do 5 prioritních os, z toho jsou 4 osy plánovány na realizaci projektů běžných žadatelů a poslední prioritní osa slouží pro orgány zapojené do řízení a administrace operačního programu.

Prioritní osa 1 – Posilování kapacit pro kvalitní veřejný výzkum

Klíčovým principem této prioritní osy bude koncentrovat zdroje do posílení výzkumných kapacit, které mají potenciál pro rozvoj špičkového výzkumu a jeho mezinárodní konkurenceschopnosti. Klíčovým aspektem podpory výzkumných kapacit jsou cílené investice do vysokých škol za účelem zlepšení infrastruktury na vysokých školách pro provádění výzkumu a související výuky a vedoucí ke zvýšení kvality a internacionalizaci výzkumně orientovaných studijních programů.

Podporované typy projektů:
 • Podpora výzkumných týmů
 • Dobudování strategicky významných infrastruktur vědy a výzkumu
 • Zkvalitnění výzkumné infrastruktury vysokých škol
 • Vznik a rozvoj mezinárodních graduate schools
 • Zvýšení kvality řízení ve vědě a výzkumu
 • Podpora veřejné správy a centrálních institucí zodpovídajících za oblast vědy

Prioritní osa 2 – Rozvoj prostředí pro využití výzkumu jako zdroje dlouhodobé konkurenční výhody

V této ose půjde o projekty, které budou rozvíjet prostředí pro vyšší využití potenciálu veřejné výzkumné sféry. Cílem bude připravit vysoké školy a výzkumné instituce pro spolupráci s podnikovým sektorem, včetně zajištění kvalitního managementu a služeb podporujících technologický transfer. Cílem je převést výzkumné objevy do praxe.

Podporované typy projektů:
 • Projekty aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s formulovaným záměrem uplatnění výsledků v praxi
 • Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků
 • Rozvoj a zkvalitnění služeb CTT
 • Aktivity nastavení dlouhodobé výzkumné spolupráce mezi relevantními subjekty

Prioritní osa 3 – Rozvoj vysokých škol

V rámci této prioritní osy budou podporována opatření směřující především k lepší kvalitě a výsledkům vysokoškolských institucí.

Podporované typy projektů:
 • Zkvalitnění výuky na vysokých školách
 • Zvyšování relevance vysokoškolského vzdělávání pro trh práce
 • Rozvoj mezinárodní spolupráce a mezinárodního prostředí na vysokých školách včetně podpory zahraničních pracovníků a studentů
 • Opatření ke snižování míry studijní neúspěšnosti
 • Opatření k podpoře studentů se specifickými potřebami, včetně pořízení vybavení
 • Podpora systémů hodnocení a zabezpečování kvality a strategického řízení na VŠ
 • Rozvoj a modernizace učeben a laboratoří

Prioritní osa 4 - Rozvoj celoživotního učení a rovného přístupu ke kvalitnímu vzdělání

Cílem osy je podpořit děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora je určena předškolnímu, základnímu i střednímu školství. Zvláštním cílem je zvýšení dostupnosti a kvality předškolního vzdělávání, jak z regionálního pohledu, tak zejména pro děti ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.

Podporované typy projektů:
 • Zkvalitnění vzdělávání na úrovni středního a základního školství (zvyšování kvality budoucích pedagogů)
 • Na centrální úrovni se podpora bude cílit na problematiku hodnocení a monitoringu, zlepšení sociálního klimatu ve školách, transformace systému pedagogicko-psychologického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování individuálních potřeb dětí a žáků
 • Zvýšení relevance počátečního a dalšího vzdělávání k požadavkům trhu práce, především středních škol. Navázání spolupráce škol a zaměstnavatelů – úprava školních vzdělávacích programů
 • Využití potenciálu středních škol pro vzdělávání dospělých

Prioritní osa 5 – Technická pomoc

Tato osa je výhradně určena pro subjekty podílející se na řízení a implementaci programu.