Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Technická pomoc

OP Technická pomoc

Cílem OP Technická pomoc je zajištění prostředků na realizaci horizontálních aktivit pro systém koordinace a řízení v programovém období 2014-2020. OPTP byl zřízen jak Investice pro růst a zaměstnanost tak pro cíl Evropská územní spolupráce. OP je řízený ministerstvem pro místní rozvoj.

Prioritní osa 1 - Řízení a koordinace Dohody o partnerství

Specifickým cílem této osy je podpora projektů za účelem naplnění cílu Dohody o partnerství a koordinace řízení ESIF v souladu se zásadami řádného finančního řízen a zajištění včasné přípravy nového programového období 2021+. Dále pak mezi specifické cíle patří efektivně naplňovat a realizovat Společné komunikační strategie DoP a zajistit efektivní rozvoj absorpční kapacity z centrální úrovně a zvýšení kapacity nositelů integrovaných strategií.

Prioritní osa 2 - Jednotný monitorovací systém

Tato osa se zaměřuje na posílení veřejné správy, zabezpečením jednotného monitorovacího systému strukturálních fondů v ČR. Úkolem prioritní osy 2 je disponovat jednotným a přívětivým monitorovacím systémem s maximem informací nutných pro administraci projektů ESIF.

Prioritní osa 3 - Rozvoj lidských zdrojů na úrovni Dohody o partnerství

  • Vysoké pracovní zátěži pracovníků ve fondech EU
  • Politickým zásahům i na nižších pozicích implementační struktury
  • Nejednotná odměňovací politika
  • Nedostatečný počet systemizovaných míst
  • Neschopnost subjektů implementační struktury konkurovat poptávce po odbornících na oblast ESIF ze soukromého sektoru

Prioritní osa 4 - Zajištění absorpční kapacity

Zajištění efektivního rozvoje absorpční kapacity z centrální úrovně.