Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / OP Praha

OP Praha – pól růstu ČR

Hlavním cílem Operačního programu Praha – pól růstu ČR pro programové období je zajistit plnění tematických cílů. Přitom je třeba zajistit efektivní realizaci investic v Praze, které povedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Prahy jako rozvojového pólu republiky a k zajištění kvalitního života obyvatel. Vytvoření příznivého podnikatelského prostředí a podpora vzdělání a vědy tak musí směřovat k naplnění role Prahy jako hlavního inovačního centra republiky. Přitom je nezbytné zajistit efektivní hospodaření se všemi formami zdrojů - pozemky, nemovitostmi a infrastrukturou, energiemi i financemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje a vyvažování jejich vzájemných vazeb.

Rozdíly oproti 2007–2013

Jeden multifondový program – nahrazuje OP Praha–Adaptabilita a OP Praha– Konkurenceschopnost, úžeji zaměřený na řešení klíčových problémů, koncentrace podpory na vybrané tematické cíle a investiční priority (prorůstová a inovativní opatření).

Zaměření

Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací, udržitelná mobilita a energetické úspory, podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě, vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti.

Tematické cíle

  • 1. Investice do výzkumu, vývoje a inovací pro praxi (PO 1)
  • 4. Snižování energetické náročnosti ekonomiky (PO 2)
  • 9. Fungující sociální systém a boj proti chudobě (PO 3)
  • 10. Zkvalitnění systému vzdělávání (PO 4)

Podporované oblasti

  • Prioritní osa 1: Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací 
  • Prioritní osa 2: Udržitelná mobilita a energetické úspory
  • Prioritní osa 3: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
  • Prioritní osa 4: Vzdělání a vzdělanost
  • Prioritní osa 5: Technická pomoc

Alokace: 201,6 mil. EUR
Fond: ESF / EFRR
Příjem žádostí od října 2015