Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /Služby / IROP

Integrovaný regionální operační program

IROP je obdobou pro Regionální operační programy (ROP) a částečně pro Integrovaný operační program z období 2007-2013 a svými cíly na ně navazuje. Prioritou Integrovaného regionálního operačního programu je umožnění vyváženého rozvoje území. Cíle programu budou dosaženy snižováním územních rozdílů, zkvalitněním infrastruktury a posílením konkurenceschopnosti v regionech. Dále pak posílením veřejných služeb, zaměstnanosti a podpory vzdělanosti. Tento OP je pro všechny regiony České republiky, výjimkou je hlavní město Praha, která má svůj vlastní program OP Praha. Avšak i z tohoto programu může být čerpáno na podporu veřejné správy a některých veřejných služeb v Praze. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Pro období 2014-2020 jsou v rámci IROP stanoveny 4 prioritní osy.

Prioritní osa 1  - Zvýšení konkurenceschopnosti v území

Podporované typy projektů:
 • Modernizace a rozvoj sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T a ve vazbě na řešení problémů propojení dopravy znevýhodněných městských a venkovských společenství a oblastí a řešení problémů přeshraničního spojení
 • Rozvoj integrovaných dopravních systémů a udržitelných forem dopravy
 • Podpora rozvoje podnikání v oblasti cestovního ruchu a kultury (výstavba areálů volnočasových aktivit s primárním využitím pro cestovní ruch, výstava zařízení služeb cestovního ruchu)
 • Modernizace, výstavba stanic a terminálů jak autobusové, železniční, tak městské kolejové dopravy včetně nákupu vozidel
 • Výstavba a modernizace záchytných a obdobných typů parkovišť, která sníží emise ve městech. Zavádění řídících, platebních a informačních systémů ve veřejné dopravě
 • Zajištění nezbytné techniky a prostředků pro přípravu a řešení mimořádných situací vzniklých zejména jako následek nových hrozeb způsobených změnami klimatu. Modernizace stávajících výcvikových a vzdělávacích středisek pro složky IZS

Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb v území

Podporované typy projektů:
 • Zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro naplnění požadavků na poskytování komunitní péče či rozšiřování rozsahu služeb poskytovaných v komunitě
 • Zvyšování kvality komunitních sociálních služeb a zřizování či rozšiřování kapacity bydlení pro seniory
 • Stavební úpravy a vybavení oddělení psychiatrických léčeben ve smyslu jejich humanizace, transformace a restrukturalizace
 • Zázemí pro vznik integračních center, komunitních center a zázemí obdobného charakteru s cílem rozvoje spolupráce mezi ÚP ČR, místní a regionální samosprávou, NNO zaměstnavateli a dalšími relevantními aktéry k zajištění koordinace APZ, veřejné služby a dalších aktivit směřujících k sociálnímu začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce

Prioritní osa 3  - Posílení institucionální kapacity veřejné správy

Podporované typy projektů:
 • Revitalizace a obnova kulturního dědictví, tj. památek, kulturně a historicky cenných, architektonicky a urbanisticky významných budov
 • Rekonstrukce památek lidové architektury a drobné lidové architektury s novými formami jejich využití, např. prodejny suvenýrů, prostory pro prezentaci tradičních řemesel, tradičních pokrmů, prostory k pořádání jarmarků, návštěvnická centra
 • Zefektivnění kvality správy sbírek muzejní povahy a jejich dlouhodobé, bezpečné uchování (rekonstrukce, modernizace, úprava a vznik depozitářů pro muzejní a galerijní sbírky včetně inventarizace, determinace, třídění)
 • Zvýšení transparentnosti, efektivity a účelnosti procesů ve veřejné správě
 • Zvýšení konkurenceschopnosti ČR v oblasti výkonu institucí, jak na místní tak na centrální úrovni

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

Je podpora efektivního řízení IROP v rámci programovacího období 2014-2020. Jedná se o průřezovou prioritní oblast, která se bude týkat všech prioritních os. V rámci nich bude poskytováno financování pro pokrytí nákladů spojených s řízením, monitorováním, kontrolou, analýzou, propagací a poskytováním informací na úrovni celého programu.

Z IROP Vám pomůžeme získat:

- dotace na chodníky
- dotace na osvětlení
- dotace na vybavení škol
- dotace na modernizace škol
- dotace pro obce
- dotace pro školu
- atd.