Průvodce světem grantů a dotací 18 let zkušeností +420 542 211 083
Získat dotaci
Úvod /O nás / Naše realizované projekty

Naše realizované projekty

S ICT ve výuce to umíme

ICT
S ICT ve výuce to umíme
CZ.1.07/1.3.00/51.0008
 • 1. INFORMACE O PROJEKTU
  Operační program
  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT), v jehož rámci je možné v programovém období 2007-2013 čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU). Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je zaměřený na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

  Cíle projektu:
   
  Hlavním cílem projektu je rozvoj a zkvalitňování počátečního vzdělávání prostřednictvím rozšíření kompetencí klíčových pedagogických a nepedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v oblasti aplikace moderních IT zařízení do výuky a jejich efektivního využití. Jedná se především o systematickou snahu o modernizaci vzdělávání s ohledem na rozvoj informační společnosti. Absolvováním kurzu dojde k zlepšení profesních dovedností pedagogů, které ovlivňují jejich přístup k práci a její realizaci.
   
  Konkrétními výstupy projektu budou:
  - Rozvoj znalostí nepedagogických pracovníků v oblasti zadávání veřejných zakázek aj.
  - Rozvoj profesních odborných dovedností pedagogů ZŠ a SŠ s cílem zvýšení integrace ICT prostředků do běžné výuky
  - Zvýšení efektivity využívání dostupných ICT zařízení
  - Vytvoření e-learningové opory k realizovanému vzdělávání
  - Vytvoření on-line komunity pedagogů
  - Možnost obohacení pedagogické opory ke konkrétním předmětům o moderní prvky ICT
   
  Výsledkem tohoto projektu by měla být především proměna vnímání ICT pedagogickými pracovníky  a využití ICT pro přípravu zábavnější a méně stereotypní formy výuky s cílem zvýšit motivaci žáků k učení, prostřednictvím jejich aktivního zapojení se do procesu vzdělávání, které vede k přirozenějšímu přenosu vědomostí a dovedností. Pozitivním aspektem projektu bude snížení stresu při využívání ICT pedagogy během výuky, čímž dojde k efektivnějšímu využití technologického vybavení jednotlivých škol. Projekt tak přináší multiplikační efekt k projektům realizovaným v programovém období 2007-2013, které umožňovaly školám pořízení ICT vybavení. Tato forma výuky může být aplikována napříč všemi předměty bez ohledu na jejich povahu.
  Cílem projektu JE zapojit do projektu min. 30 % škol s počtem žáků do 200.
   
  Popis cílové skupiny:
   
  CS projektu jsou v souladu s výzvou č. 51 OPVK výhradně pedagogičtí a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ. Konkrétně se jedná o zaměstnance škol zapojených do projektu formou finančního partnerství.
   
  Pedagog je ve výchovně-vzdělávacím procesu činitelem, který nese společenskou odpovědnost za jeho účinnost a úspěšnost, za tímto účelem koncipuje obsah výchovně-vzdělávací činnosti ve shodě s pedagogickými dokumenty. Z hlediska odborných předpokladů je na pedagoga kladen nárok na hluboké všeobecné vzdělání, erudovanost v oblasti hlavní výuky a především dovednost zvolit správné metody a postupy při podání látky svým posluchačům. Analýza věkové struktury ukázala, že cca 50% pedagogů na ZŠ a 60% na SŠ starších jak 46 let. Tento fakt s sebou nese důležitost dalšího systematického vzdělávání za účelem zvyšování kvality práce a rozvoj znalostí a kompetencí v oblasti hlavního zájmu, případně pak dalšího zvyšování kvalifikace. Pedagog musí neustále rozvíjet své znalosti v oblasti moderních technologií, aby mohl lépe porozumět generaci svých žáků a dokázal je motivovat k práci během výuky. Z hlediska věkové struktury se majoritní většina všech pedagogů vzdělávala v době, kdy využívání ICT zařízení nebylo součástí běžného dne. Tento fenomén posledních let může být pro řadu z nich obtížně pochopitelný a ovladatelný, a proto je nutné vzhledem k moderním výukovým metodám a přínosům, které s sebou přináší, prohloubit jejich znalosti v této oblasti.
   
  CS budou do projektu zapojeni zejména z důvodu těchto zjištěných potřeb:
  -          Nedostatečná uživatelská znalost ICT zařízení
  -          Nízká efektivita výukových metod
  -          Rozšíření výukových metod
  -          Nedostatečné propojení ICT a výuky
  -          Nízká spolupráce mezi učiteli navzájem
   
  Předkládaný projekt je určen především pro pracovníky, u kterých byla identifikována potřeba dalšího vzdělání v oblasti ovládání a užití ICT zařízení ve výuce a jejich zájem! Cílová skupina je tvořena pracovníky celkem z 30-ti škol, z nichž více než 30% jsou školy s max. 200 žáky.
   
  Klíčové aktivity a výstupy projektu
   
  Celkem bude podpořeno minimálně 676 osob – klientů služeb v jednotlivých aktivitách.
   
  KA 1) Vzdělávání vedoucích pracovníků
   
  Cílem je zvýšení odborných kompetenci vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v oblastech, které byly identifikovány jako nejvíce potřebné. Kurzy budou převážně prezenční a budou probíhat na půdě jednotlivých škol (vždy několik ředitelů společně). Studijní skupina bude mít vždy min. 5 osob. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu.
  Předmětem je realizace 4 konkrétních vzdělávacích kurzů pro vedoucí pracovníky všech zapojených partnerských škol:
   
  1) Zákon o veřejných zakázkách
  Rozsah: min. 3x45 min. (pravidla pro výběr dodavatelů OPVK; zákon o veřejných zakázkách)
   
  2) Zavádění moderních technologií do školy
  Rozsah: 6 hod. (modely zavádění moderních IT do výuky a jejich principy, zákonitosti, rizika atd., jak pracovat s lidskými zdroji, technická řešení, silné i slabé stránky, porovnání a výběr)
   
  3) Cloudy a tablety ve škole
  Rozsah: 4 hod. (základní pojmy, jaké jsou možnosti cloudového řešení pro školu, rizika atd.)
   
  4) Od tištěné učebnice k i-učebnici
  Rozsah: 4 hod. (základní informace o i-učebnicích a možnostech jejich využití, výhody při práci na interaktivních tabulích, dopady na žáky, způsoby implementace i-učebnic do výuky atd.)
   
  Výstupem je:
  - realizace 4x druhů školení v zapojených školách
  - min. 143 podpořených osob (účastníků kurzů)
  - min. 136 úspěšných absolventů kurzů (cca 95%)
   
  KA 2) Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT
   
  Cílem je zvýšení odborných kompetencí pracovníků zapojených škol, kteří se zaměřují na práci s ICT (přímo či nepřímo plní roli ICT metodika na škole). V rámci projektu jsou k realizaci zejména pro tuto cílovou skupinu připraveny celkem 3 školení:
   
  1) Základy správy sítí a školní infrastruktury ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků
              Rozsah:8 hod.
             
   
  2) Odborné kompetence k lektorování a mentoringu pro interaktivní výuku s ICT
              Rozsah: 24 hod.
             
   
  3) Podpora cloudových řešení pro oborové didaktiky
              Rozsah: 8 hod.
             
   
  Výstupem je:
  - realizace 3 druhů školení v zapojených školách
  - min. 63 podpořených osob (v případě započítání každé osoby tolikrát, kolika školení se bude účastnit)
  - 60 úspěšných absolventů kurzů (cca 95%)
  - cca 831 hod. přímé a online podpory formou odborných poradenských služeb při využití ICT nástrojů ve výuce (pro všechny zapojené školy a jejich pedagogy)
   
  KA 3) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")
   
  Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola aktuálně již disponuje. Každý úspěšný účastník kurzu obdrží po jeho absolvování osvědčení o úspěšném absolvování daného kurzu. Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:
   
  1) Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky
              Rozsah: 8 hod.
             
   
  2) Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí
              Rozsah: 8 hod.
             
   
  3) Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson aktivity toolkit
              Rozsah: 8 hod.
             
   
  4) Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (prezenční výuka)
              Rozsah: 5 hod.
             
   
  5) Autorský zákon - možnosti využití dostupných zdrojů na internetu (e-learning)
              Rozsah: 5 hod.
             
   
  Výstupem je:
  - realizace 5 druhů školení v zapojených školách
  - cca 95% úspěšných absolventů kurzů
   
  KA 4) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")
   
  Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou, kterou škola chce pořizovat. Součástí je i pořízení nového vybavení do zapojených škol. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 5 školení:
   
  1) Metodika okamžitého hodnocení s pomocí SMART Response
              Rozsah: 4 hod.
             
  2) Metodika sběru informací, názorů a zpětné vazby pomocí XC
              Rozsah: 4 hod.
             
  3) Úvod do metodika práce s žákovskými zařízeními - digitální třídou
              Rozsah: 4 hod.
             
   
  4) Didaktické nástroje pro digitální třídu
              Rozsah: 8 hod.
             
  5) Cloudové nástroje pro zapojení žákovských zařízení ve výuce
              Rozsah: 4 hod.
             
  Výstupem je:
  - realizace 5 druhů školení v zapojených školách
  - cca 95% úspěšných absolventů kurzů
   
  KA 5) Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")
   
  Cílem je zvýšení odborných kompetenci pedagogických pracovníků zapojených škol v oblasti práce s ICT technikou v oborových didaktikách. V rámci projektu je k realizaci připraveno celkem 10 školení:
   
  1) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 1. stupeň ZŠ
              Rozsah: 5 hod.
             
  2) Metodika experimentování v přírodních vědách s pomocí moderních technologií
              Rozsah: 8 hod.
             
  3) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Fyzika
              Rozsah: 5 hod.
             
  4) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Chemie
              Rozsah: 5 hod.
             
  5) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Přírodopis
              Rozsah: 5 hod.
             
  6) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Matematika
              Rozsah: 5 hod.
             
  7) Moderní nástroje a inovativní postupy pro výuku cizího jazyka
              Rozsah: 5 hod.
             
  8) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Dějepis
              Rozsah: 4 hod.
             
  9) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Zeměpis
              Rozsah: 4 hod.
             
  10) Moderní nástroje a inovativní postupy pro 2. stupeň ZŠ - Český jazyk
              Rozsah: 4 hod.
             
  Výstupem je:
  - realizace 10 druhů školení v zapojených školách
  - cca 95% úspěšných absolventů kurzů
   
  Klíčová aktivita 3, 4, 5 je dle výzvy brána jako navazující podpora. Účastníci jsou tedy započítáni jen jednou. Za úspěšně podpořenou osobu se považuje účastník, který bude proškolen minimálně v jednom kurzu klíčové aktivity 3, 4, nebo 5.
  Výstupem aktivit 3, 4, 5, tedy je:
  - min. 470 podpořených
  - 447 úspěšných absolventů kurzů (cca 95%)
   
  KA 6) Evaluace
   
  Předmětem KA_6 je zhodnocení projektových aktivit realizovaných u jednotlivých partnerů. V rámci evaluace dojde k vyhodnocení přínosu/dopadu/efektu vzdělávacích aktivit na reálné využití ICT techniky ve výuce v dané škole.
   
  Výstupem bude:
   
  1) Realizace jednodenní konference na téma využití IT ve výuce s cílem mj. zhodnotit přínosy projektu, sdílet zkušenosti mezi zúčastněnými řediteli i pedagogickými pracovníky zapojených škol.
   
  2) Vytvoření evaluační zprávy projektu, která bude tvořena evaluačními zprávami všech jednotlivých partnerů projektu (zapojených škol) a vyhodnocením projektu ze strany žadatele. Výstup bude doložen předložením evaluačních zpráv.
 • 2. HARMONOGRAM A AKTUÁLNÍ ROZVRH
   OPVK_hor_zakladni_logolink_RGB_cz2.jpg


  HARMONOGRAM PROJEKTU
   
  Registrační číslo projektu  CZ.1.07/1.3.00/51.0008 Název projektu S ICT ve výuce to umíme Název příjemce podpory                                Regionální poradenská agentura, s.r.o.
   
  Klíčová aktivita/rok (2014) I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
  Vzdělávání vedoucích pracovníků                                                                     x x x
  Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT                     x x x
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme")                   x x x
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme")                         x x x
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky")                     x x x
   
  Klíčová aktivita/rok (2015) I.  II.  III.  IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
  Vzdělávání vedoucích pracovníků x x x x x x x          
  Metodik ICT a podpora pedagogických pracovníků školy v oblasti ICT x x x x x x x          
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co už máme") x x x x x x x          
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("co chceme") x x x x x x x          
  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT ("oborové didaktiky") x x x x x x x          
  Evaluace         x x x          
   
  Klíčová aktivita - Název kurzu                                       Místo konání        Termín
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Brno 02.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Šumperk 03.02.2015
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Senice na Hané 03.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Ostrava 04.02.2015
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Brno 04.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Brno 09.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Jalubí 10.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Pitín 10.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Staré Město 10.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Ostrava 11.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Znojmo 12.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Brno 12.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Ostrava 12.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Jalubí 12.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Pitín 12.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Staré Město 12.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Třinec 14.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Uničov 16.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Brno 16.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Náklo 16.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Třebíč 17.02.2015
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Šumperk 17.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Senice na Hané 18.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Uničov 20.02.2015
  Zákon o veřejných zakázkách Ostrava 24.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Třebíč 24.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Moravské Budějovice 24.02.2015
  Autorský zákon (prezenční výuka) Moravské Budějovice 25.02.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Třebíč 03.03.2015
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Znojmo 05.03.2015
  Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí Třebíč 10.03.2015
  Revoluční nástroje pro tvorbu digitálních učebních materiálů a efektivní příprava na výuku s nástroji Lesson Eaktivity toolkit Znojmo 12.03.2015
  Zákon o veřejných zakázkách Brno 18.03.2015
 • 3. AKTUALITY A DOSAŽENÉ VÝSTUPY
  Projekt „ICT ve výuce to umíme“, reg. číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0008 je realizován  v rámci výzvy č. 51 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.

  Vlastní realizační fáze projektu byla zahájena dne 15. 10. 2014 podpisem akceptace rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Plánovaný harmonogram realizace aktivit byl tak posunut ze září na říjen a listopad 2014.

  Již v přípravné fázi projektu byl sestaven realizační tým projektu, který neprodleně zahájil komunikaci se všemi partnery projektu ohledně obsazení pozice koordinátor projektu, nastavení plánovaného harmonogramu školení, seznámení s partnerskou smlouvou včetně zapracování připomínek od partnerů a vyjasnění všech práv a povinností partnerů v ní uvedených. Při obsazování pozice koordinátor projektu bylo třeba vzít v úvahu především podmínky, za kterých může být pracovník na tuto pozici obsazen - znalost školského prostředí, znalost využívání ICT u konkrétních partnerů projektu, možnost adekvátního sladění pracovního vytížení pracovníka a stanovení jeho maximálního pracovního úvazku nepřekračujícího podmínky výzvy 51.

  V průběhu prvního měsíce realizace byly projednávány možnosti a podmínky jednotlivých partnerů a jejich pracovníků pro organizaci a sestavení harmonogramu jednotlivých vzdělávacích aktivit a probíhaly diskuze jak vybrat nejvhodnější účastníky těchto aktivit s cílem co nejefektivnějšího využití možností školení pro jejich praxi v běžné činnosti pedagogů.

  Po analýze stávajícího ICT vybavení a vyjasnění plánovaných aktivit pro konkrétní partnery byly s některými partnery uzavřeny dodatky k partnerské smlouvě mapující změny, které se ukázaly jako vhodné oproti původnímu plánu a rozpočtu partnera – výměna typu mobilního zařízení, změna počtu dle plánovaného zařazení účastníků do klíčových vzdělávacích aktivit nebo navýšení úvazku koordinátora vůči plánovanému počtu školení pro daného partnera. Partneři byli následně podrobně seznámeni s celkovým financováním projektu a jednotlivými kapitolami rozpočtu.

  Vzhledem k vysokému počtu partnerů a plánovanému počtu účastníků klíčových aktivit byl sjednáván i jednotný postup k proplácení přímé podpory a poskytování občerstvení pro účastníky školení. S jednotlivými partnery byly projednávány možnosti nákupu a minimální vybavení ICT vybavení, které bude v rámci projektu pořizováno s ohledem na doplnění stávajícího vybavení školy.


  Pro koordinátory byl uspořádán seminář, po kterém následovala diskuze a řešení jednotlivých témat dle  individuálních potřeb partnerů – organizace školení, pořízení ICT vybavení, činnost a vykazování činnosti koordinátorů, podklady pro MZ, poskytování přímé podpory a doprovodných opatření, potřebná publicita projektu, archivace dokumentace.

  Účetní partnerů se zúčastnili webových online seminářů zaměřených na vyjasnění témat projektového účetnictví – účtování přímých a nepřímých nákladů, oddělení účetnictví a označování dokladů, doporučený způsob účtování a dokládání k prokazování úhrad. V říjnu a v listopadu proběhlo sestavení harmonogramu školení u každého partnera - dle počtu požadovaného vybavení ICT byli vybráni pedagogové a byly stanoveny termíny jednotlivých školení.

  V průběhu měsíce listopadu byly po konzultacích se všemi partnery sestaveny specifikace a podklady pro centrální výběrové řízení na vybavení ICT. Podklady a specifikace byly sestaveny na základě analýzy potřeb a stávajícího vybavení jednotlivých škol. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 29. 11. 2014.

  V rámci pedagogické přípravy aktivit proběhlo školení lektorů k realizaci klíčových aktivit projektu, byly konzultovány výukové materiály pro jednotlivá školení a metodicky upraveny dle požadavků a potřeb partnerů. V prosinci byly podány akreditace na školení s nejbližší realizací a jsou připravovány akreditace na zbývající plánovaná školení.

  V lednu 2015 byla zahájena realizace klíčových aktivit projektu školeními: 
   
  Název aktivity Termín konání Místo konání
  KA1 - Zavádění moderních technologií do školy 19.1.2015 Ostrava
  KA1 - Zavádění moderních technologií do školy 15.1.2015 Znojmo
  KA1 - Zavádění moderních technologií do školy 26.1.2015 Brno
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 12., 13., 20.1.2015 Třebíč
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 13., 14., 15., 16., 19., 29.1.2015 Brno
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 12., 13.1.2015 Hustopeče
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 12., 14.1.2015 Znojmo
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 15., 16.1.2015 Suchohrdly
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 12., 13.1.2015 Šakvice
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 29.1.2015 Markvartovice
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 14.1.2015 Šumperk
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 13.,14.1.2015 Staré Město
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 13.,14.1.2015 Náklo
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 20.1.2015 Senice na Hané
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 27.1.2015 Uničov
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 29.1.2015 Vémyslice
  KA3 - Metodika efektivního zapojení interaktivní tabule do výuky 12., 13.1.2015 Ostrava
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 14., 16., 19., 21., 22., 23., 27.1.2015 Brno
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 14.,15.1.2015 Hustopeče
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 27.1.2015 Suchohrdly
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 30.1.2015 Vémyslice
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 19., 23.1.2015 Jalubí
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 21., 28.1.2015 Pitín
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 22., 30.1.2015 Slavičín
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 19., 23.1.2015 Staré Město
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 20.1.2015 Náklo
  KA3 - Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 29.1.2015 Senice na Hané
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 13., 29.1.2015 Brno
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 14., 15.1.2015 Mikulov
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 20., 21.1.2015 Hustopeče
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 19.1.2015 Hranice
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 12., 19.1.2015 Třebíč
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 29.1.2015 Vémyslice
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 22.1.2015 Markvartovice
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 12.,13., 29., 30.1.2015 Ostrava
  KA3 - Autorský zákon   - prezenční školení 29., 30.1.2015 Třinec


   
  Výstupem každého vzdělávacího kurzu je prezenční listina účastníků a osvědčení pro úspěšné absolventy.


   1_FOTO_-SNB12-I-_6-1-_O.JPG  6_FOTO_AUTZ_21-1-e.JPG

  28_FOTO_SNB12_22-12-lepsi-o.JPG   28_FOTO_SNB34_20-1-I.JPG
 • 4. KONTAKTY
  Realizátor projektu:
  Regionální poradenská agentura, s.r.o.
  Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno
  IČ: 26298163
  Tel.: +420 542 211 083
  WWW: www.rpa.cz
   
  Partneři projektu:
  1)        Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace
  Žižkov 300, 783 45 Senice na Hané
  IČ: 70994510
  Tel.:+420 585 947 298
  E-mail: vedeni.skoly@zssenicenh.cz
  WWW: www.zssenicenh.cz
   
  2)        Základní škola Uničov, Pionýrů 685
  Pionýrů 685, 783 91 Uničov
  IČ: 64627501
  Tel.: +420 585 053 427
  E-mail: skola@zspionyru.cz
  WWW: www.zspionyru.cz
   
  3)        Základní škola Mikulov, Hraničářů 617 okr. Břeclav
  Hraničářů 69/617e
  IČ: 70279055
  Tel.: +420 519 510 587
  E-mail: zshranicaru.mikulov@wo.cz
  WWW: www.zsmikulov.cz
   
  4)        Základní škola Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace
  nádražní 175/4, 693 01 Hustopeče
  IČ: 71009868
  Tel.: +420 519 412 489
  E-mail: skola@zs-nadrazni.cz
  WWW: www.zs-nadrazni.cz
   
  5)        Základní škola Hranice, Tř. 1. Máje, příspěvková organizace
  Tř. 1. Máje 357, 753 01 Hranice
  IČ: 49558609
  Tel.: +420 581 675 411
  E-mail: maje@maje.hranet.cz
  WWW: www.zsmaje.cz
   
  6)        Katolické gymnázium Třebíč
  Otmarova 30/22, 674 01 Třebíč
  IČ: 440065663
  Tel.: +420 568 840 547
  E-mail: kancelář@kgtrebic.cz
  WWW: www.kgtrebic.cz
   
  7)        Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace
  Bosonožské náměstí 100/44, 642 00 Brno-Bosonohy
  IČ: 48513997
  Tel.: +420 547 227 171
  E-mail: zsbosonohy@seznam.cz
  WWW: www.zsbosonohy.cz
   
  8)        Základní škola a Mateřská škola Pramínek, o. p. s.
  Heyrovského 828/13, 635 00 Brno-Bystrc
  IČ: 25348221
  Tel.: +420 546 221 559
  E-mail: praminek@praminek.cz
  WWW: www.praminek.cz
   
  9)        Základní škola, Brno, Botanická 70
  Botanická 63/70, 602 00 Brno-Královo Pole
  IČ: 62157965
  Tel.: +420 541 248 093
  E-mail: info@zsbotanicka.cz
  WWW: www.zsbotanicka.cz
   
  10)      Základní škola Vémyslice čp. 213, příspěvková organizace
  Vémyslice 213, 671 42 Vémyslice
  IČ: 71011269
  Tel.: +420 515 323 435
  E-mail: jana.dvorakova1@seznam.cz
  WWW: zsvemyslice.webnode.cz
   
  11)      Základní škola Markvartovice, okres Opava, příspěvková organizace
  Šilheřovická 492, 747 14 Markvartovice
  IČ: 70989273
  Tel.: +420 595 052 503
  E-mail: zs_markvartovice@seznam.cz
  WWW: www.zs-markvartovice.eu
   
  12)     Základní škola, Znojmo, Mládeže 3
  Mládeže 1000/3, 669 02 Znojmo
  IČ: 45671311
  Tel.: +420 515 224 765
  E-mail: info@zsmladeze.cz
  WWW: www.zsmladeze.cz
   
  13)     Základní škola Brno, nám. Svornosti 7
  Náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno-Žabovřesky
  IČ: 62156837
  Tel.: +420 541 213 250
  E-mail: zsnsvor@ms1.ipnet.cz
  WWW: www.zsnsvor.cz
   
  14)     Základní škola a Mateřská škola, Suchohrdly, okres Znojmo, příspěvková organizace
  Školní 195, 669 02 Suchohrdly
  IČ: 75001594
  Tel.: +420 515 247 423
  E-mail: zssuchohrdly@zn.orgman.cz
  WWW: www.zssuchohrdly.cz
   
  15)     Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace
  Hlavní 41, 691 67 Šakvice
  IČ: 70826129
  Tel.: +420 519 416 244
  E-mail: info@zssakvice.cz
  WWW: www.zssakvice.cz
   
  16)     Základní škola T. G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, příspěvková organizace
  Nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice
  IČ: 47443456
  Tel.: +420 568 420 143
  E-mail: brezina@zsmb.cz
  WWW: www.zsmb.cz
   
  17)     Základní škola Třebíč, Horka-Domky, Václavské nám. 44/12
  Václavské nám. 44/12, 674 01 Třebíč
  IČ: 60418575
  Tel.: +420 568 839 351
  E-mail: kancelář@zsvaclav.cz
  WWW: www.zsvaclav.cz
   
  18)     Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace
  Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava
  IČ: 64627896
  Tel.: +420 596 965 640
  E-mail: zs@zsukrajinska.cz
  WWW: www.zsukrajinska.cz
   
  19)     Základní škola generála Zdeňka Škarvary, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace
  Porubská 831/10, 708 00 Ostrava
  IČ: 62348299
  Tel.: +420 596 911 372
  E-mail: sekretariat@zs-skarvady831.cz
  WWW: www.zs-skarvady831.cz
   
  20)     Základní škola a mateřská škola Ostrava-Výškovice, Šeříková 33, příspěvková organizace
  Šeříková 682/33, 700 30 Ostrava
  IČ: 70631786
  Tel.: +420 596 750 070
  E-mail: skola@zs-serikova.cz
  WWW: www.zs-serikova.cz
   
  21)     Základní škola Heleny Salichové Ostrava - Polanka nad Odrou, Heleny Salichové 816, příspěvková organizace
  Heleny Salichové 816/28, 725 25 Ostrava
  IČ: 75029162
  Tel.: +420 596 931 563
  E-mail: zshs@volny.cz
  WWW: www.zspolanka.cz
   
  22)     Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
  Slezská 773, 739 61 Třinec
  IČ: 00847119
  Tel.: +420 558 997 030
  E-mail: sekretariat@6zstrinec.cz
  WWW: www.6zstrinec.cz
   
  23)     Základní škola Šumperk, Vrchlického 22
  Vrchlického 1846/22, 787 01 Šumperk
  IČ: 60339381
  Tel.: +420 583 212 705
  E-mail: skola@5zsumperk.cz
  WWW: www.5zssumperk.cz
   
  24)     Základní škola Hradčovice
  Hradčovice 69, 687 33 Hradčovice
  IČ: 75020769
  Tel.: +420 572 671 171
  E-mail: zshradcovice@uhedu.cz
  WWW: www.hradcovice.cz
   
  25)     Základní škola a Mateřská škola Jalubí, okres Uherské Hradiště
  Jalubí 514, 687 05 Jalubí
  IČ: 75022311
  Tel.:+420 572 501 956
  E-mail: zsjalubi@uhedu.cz
  WWW: www.zsjalubi.cz
   
  26)     Základní škola, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice
  IČ: 70989958
  Tel.: +420 572 549 221
  E-mail: zskunup@zskunup.cz
  WWW: www.zskunup.cz
   
  27)     Základní škola Pitín, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  Pitín 17, 687 71 Pitín
  IČ: 75022168
  Tel.: +420 572 641 318
  E-mail: zspitin@uhedu.cu
  WWW: www.skolapitin.cz
   
  28)     Základní škola Slavičín - Malé Pole, příspěvková organizace
  Osvobození 8, 763 21 Slavičín
  IČ: 70882134
  Tel.: +420 577 341 239
  E-mail: zsslavosv@zlinedu.cz
  WWW: www.zsmalepole.cz
   
  29)     Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
  Komenského 1720, 686 03 Staré Město
  IČ: 75022567
  Tel.: +420 702 278 873
  E-mail: jurnykl@zsstmesto.cz
  WWW: www.zsstmesto.cz
   
  30)     Základní škola a Mateřská škola Náklo, okres Olomouc, příspěvková organizace
  Náklo 126, 783 32 Náklo
  IČ: 75029952
  Tel.: +420 585 967 078
  E-mail: kancelar@zsnaklo.cz
 • 5. ODKAZ NA INFORMAČNÍ FÓRUM PROJEKTU
  Odkaz zde
  Pro přihlášení do diskuze musíte mít zřízen účet na Googlu a být přihlášen.